Imiona wodzów pokoleń

PIERWSZY SPIS MĘŻCZYZN ZDOLNYCH DO WALKI

Imiona wodzów pokoleń

5A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z Rubena – Elisur, syn Szedeura; 6z Symeona – szelumiel, syn Suriszaddaja; 7z Judy – Nachszon, syn Amminadaba; 8z Issachara – Netaneel, syn Suara; 9z Zabulona – Eliab, syn Chelona. 10Z synów Józefa: z Efraima  – Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa – Gamliel, syn Pedashura; 11z Beniamina – Abidan, syn Gideoniego; 12z Dana – Achijezer, syn Ammiszadaja; 13z Assera – Pagiel, syn Okrana; 14z Gada – Eliasaf, syn Deuela; 15z Neftalego – Achira, syn Enana. 
16Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela. 17Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni. 18Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż liczono ich imiona jednego za drugim. 19Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj.

Księga Liczb, 1 5-19

Ciąg dalszy spisu. W końcu to Księga Liczb.


Pierwszy spis mężczyzn zdolnych do walki

PIERWSZY SPIS MĘŻCZYZN ZDOLNYCH DO WALKI

1 1Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania: 2Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn . 3Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów. Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu.

Księga Liczb, 1 1-3

Piszę tę notkę w dniu, w którym od 15, miesiąca trwa wojna w Ukrainie. Automatycznie więc przygotowania do spisu mężczyzn zdolnych do walki kojarzą mi się z mobilizacją i przygotowaniami do wojny.
Jednak to Bóg zarządził ten spis….


%d bloggers like this: